CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIGINEXT - KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG
Văn Huy Hoàng 26/07/2023

Hướng dẫn sử dụng CRM DIGINEXT

Bản cập nhật ngày 20/07/2023

Đăng nhập sử dụng hệ thống CRM DigiNext

–        Website quản lý của công ty: https://crm.diginext.com.vn/admin

–        Giao diện đăng nhập, vui lòng đăng nhập tài khoản đã được cấp.

–        Nếu quên mật khẩu, vui lòng liên hệ với Trưởng bộ phận (Team Lead).

hướng-dẫn-sử-dụng-crm-diginext
Màn hình hiển thị đăng nhập hệ thống CRM DigiNext

–        Sau khi đăng nhập thành công, giao diện menu sẽ hiện ra:

trang-giao-dien-quan-ly-crm-diginext

Lưu ý

 • Có 3 cấp quyền: SuperAdmin, Teamlead User.
 • Menu quản lý của mỗi cấp độ sẽ khác nhau.

Quản lý bộ phận

Lưu ý : Quản lý bộ phận chỉ xuất hiện khi tài khoản có quyền là SuperAdmin.

Tạo tài khoản Trưởng bộ phận (Team Lead):

Note: Để tạo được tài khoản Trưởng bộ phận, bạn phải có quyền SuperAdmin.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quyền SuperAdmin:

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Quản lý bộ phận” -> “Danh sách trưởng bộ phận” -> “Thêm tài khoản” (góc bên phải màn hình).

thêm-tài-khoản-hướng dẫn-diginext

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và lưu lại:

lưu-thông-tin-cho-tài khoản-crm

Bước 4: Sau khi ấn “Lưu lại” thành công, thông tin sẽ được hiện ra trên màn hình:

danh-sach-tài-khoản-được-cấp

Danh sách bộ phận

Note:

 • Để tạo được tài khoản Trưởng bộ phận, bạn phải có quyền SuperAdmin.
 • Phải tạo “Trường bộ phận” trước rồi mới tạo “Danh sách bộ phận”.

Bước 1: Chọn mục “Danh sách bộ phận” -> “Thêm Bộ phận

them-bo-phan-CRM-diginext

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, sau đó lưu lại.

Diên-đầy-du-thong-tin-cho-bo-phan

Sau khi điền thành công, sẽ hiện ra bộ phận ngoài màn hình.

man-hinh-hien-thi-bo-phan-nhan-vien

Quản lý nhân viên

Note: Quyền Công ty (SuperAdmin) và Quyền trưởng bộ phận (Teamlead) có thể sử dụng chức năng này.

Tạo tài khoản nhân viên

Để tạo tài khoản nhân viên, bạn phải có quyền từ Trưởng bộ phận (TeamLead) trở lên.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quyền SuperAdmin hoặc TeamLead.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, vui lòng chọn “Quản lý Sale” -> “Danh sách nhân viên” -> “Thêm tài khoản”.

điên-thong-tin-nhan-vien-trong-crm

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin, xong “Lưu lại”.

luu-lai-tai-khoan-cty

Tài khoản nhân viên đã được lưu lại thành công và hiển thị trên màn hình.

luu-lại-nhan-vien-tren-hệ-thong

Cấu hình hồ sơ khách hàng

Tạo mã dự án

Note: Quyền công ty (SuperAdmin) và Quyền trưởng bộ phận (Teamlead) có thể sử dụng chức năng này.

Bước 1:  Chọn “Cấu hình hồ sơ khách hàng” -> “Mã dự án” -> “ Thêm mã dự án” để tạo dự án mới.

cau-hinh-ho-so-khách-hàng

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và lưu lại.

them-ma-du-an-crm-diginext

Note: “vị trí” phải là số.

Sau khi lưu lại thành công, thông tin sẽ được hiển thị trên màn hình.

lưu-lại-thong-tin-vị-tri-crm

Nguồn dữ liệu

Note: Cấp SuperAdmin có thể sử dụng chức năng này.

Bước 1: Chọn “Cấu hình hồ sơ khách hàng” -> “Nguồn dữ liệu” -> “Thêm nguồn dữ liệu”.

nguồn-dữ-liệu-CRM-diginext

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và lưu lại.

ddien-dầy-du-thong-tin-CRM-diginext

Note: “vị trí” phải là số.

Sau khi lưu lại, dữ liệu sẽ được lưu lại và đưa ra màn hình.

luu-lai-nguon-du-CRM-diginext

Trạng thái hồ sơ

Note:Trạng thái hồ sơ có thể” được chỉnh sửa bởi quyền trưởng bộ phận (Teamlead) và Quyền công ty (Superadmin).

Bước 1: Chọn “Cấu hình hồ sơ khách hàng” -> “Trạng thái hồ sơ” -> “Thêm trạng thái hồ sơ”.

trang-thái-ho-so-diginext

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và lưu lại.

trang-thai-ho-so-diginext-crm

Trạng thái đã được lưu lại thành công và hiển thị ra màn hình:

trang-thai-ho-so-luu-khach-hàng-crm-diginext

Có thể kiểm tra các trạng thái ở mục báo cáo:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-1

Quản lý khách hàng

Phân bổ khách hàng

Note: Cấp SuperAdmin có thể sử dụng chức năng này.

Khách hàng đều có thể được tạo mới ở 2 mục trong “Quản lý khách hàng”:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-2

Thêm thông tin khách hàng mới và điền đầy đủ thông tin:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-3

Khi lưu lại thành công, khách hàng sẽ được hiển thị trong mục “Khách hàng chưa phân bổ”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-4

Tiến hành phân bổ khách hàng vào phòng ban và “Thực hiện”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-5

Như vậy, khách hàng đã được phân bổ để có thể quản lý dễ dàng hơn.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-6

Ta có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem lịch sử chỉnh sửa trong phần “Hành động”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-7

Upload hồ sơ khách hàng

Để tải lên hồ sơ khách hàng, ta làm các bước sau:

Bước 1: chọn “Khách hàng đã phân bổ” -> chọn “hành động” tại khách hàng cần upload-> chọn “upload file hồ sơ khách hàng”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-8

Bước 2: Ấn nút chọn file cần mở và upload lên.

Note: File upload pdf mới có thể xem.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-9

Hiển thị chữ “Xong” là upload thành công, ấn “thêm” để tải lên thêm.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-10

Để xem file PDF đã tải lên, vào mục “upload file hồ sơ khách hàng” như bước 1 và chọn file PDF đã tải lên để xem.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-11

Gọi trên CRM

Khách hàng đã phân bổ sẽ có thêm tính năng gọi trực tiếp từ CRM.

Cách 1: Gọi ngay trên “trang chủ”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-12

Nhấn biểu tượng “Call” trên màn hình, nhập số và gọi.

Cách 2: Gọi bên trong mục “Quản lý khách hàng

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-13

Sẽ có Pop-up thông báo hiện ra đang trong cuộc gọi:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-14

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ghi chú thông tin và lưu lại.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-16

Nghe trên CRM

Nhân viên có thể nghe được cuộc gọi ngay trên CRM, khi có khách hàng gọi tới.

Đối với khách hàng mới sẽ hiển thị là chưa rõ và kèm số điện thoại

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-15

Đối với khách hàng đã lưu, thông báo sẽ hiển thị tên khách hàng

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-17

Trạng thái hồ sơ khách hàng

Để vào xem lịch sử thay đổi trạng thái hồ sơ khách hàng.

Chọn “Quản lý khách hàng” ->”Khách hàng đã phân bổ” -> chọn “Hành động” tại khách hàng cần xem -> “Trạng thái hồ sơ khách hàng”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-18

Hiển thị “Trạng thái hồ sơ” và “Lịch sử thay đổi trạng thái”:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-19

Lịch sử cuộc gọi

Sau mỗi cuộc gọi đều sẽ được ghi âm lại. Để nghe lại file ghi âm, ta làm như sau:

Bước 1: Tại mục “Khách hàng đã phân bổ”, ta chọn “hành động” tại khách hàng mà mình muốn nghe

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-51

Bước 2: Chọn “Xem thông tin

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-52

Bước 3: Chọn “Lịch sử cuộc gọi

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-53

Các file ghi âm và trạng thái sẽ được lưu lại tại đây:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-54

Note: Có thể xem lại “lịch sử cuộc gọi ở phần báo cáo”.

Import/Export khách hàng.

Import khách hàng

Note: Quyền Công ty Trưởng bộ phận có thể sử dụng chức năng này.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-55

Bạn có thể xem mẫu form excel dưới đây.

 

Note:Tên” và “Số điện thoại” là 2 trường quan trọng. Còn các trường khác có thể bỏ trống.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-56

Note:Tên” và “Số điện thoại” là 2 trường quan trọng. Còn các trường khác có thể bỏ trống.

Chọn “Choose File” để tải file lên và chọn mục được phân:

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-57

Trường hợp chọn “Nhân viên được chỉ định trong file Excel” mà không có tên nhân viên hoặc sai tên nhân viên trong file excel, thì sau khi import sẽ chuyển về mục “Khách hàng chưa phân bổ”.

Sau khi ấn thực hiện, sẽ có thông báo hiển thị góc bên phải màn hình.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-58

Đối với trường hợp phân chia theo nhân viên, ta có thể chọn “Cơ chế phân công” là “ngẫu nhiên”,”Chia đều lần lượt”,”Ưu tiên”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-59

Tiếp theo, ta chọn danh sách nhân viên để phân chia, tích (☑) để chọn.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-60

Cuối cùng, ta có thể kiểm tra ở mục “Khách hàng đã phân bổ”. Nếu thấy thiếu, vui lòng kiểm tra lại mục “khách hàng import lỗi”.

Note:

 • Trường hợp khi không điền thông tin họ tên hoặc số điện thoại khi import file thì file sẽ không nhận.
 • Khi trùng số điện thoại thì các dữ liệu đó sẽ được chuyển vào mục import lỗi.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-61

Export khách hàng

Note:

 • Chỉ có khách hàng có quyền công ty (SuperAdmin ) mới có quyền sử dụng chức năng này.
 • Vui lòng chọn “Khách hàng đã phân bổ” và mục “Export Excel” ở góc trên bên phải để xuất danh sách khách hàng.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-62

Báo cáo

Báo cáo cuộc gọi

Để vào “Báo cáo tương tác khách hàng”, chúng ta chọn “Báo cáo” -> “ Báo cáo cuộc gọi”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-63

Note:

 • Biểu đồ thống kê cuộc gọi và thống kê thời lượng gọi.
 • Nhân viên chỉ có thể xem báo cáo của bản thân. Trưởng bộ phận (Teamlead) có thể xem thông tin báo cáo tổng hợp nhân viên hoặc từng nhân viên mà mình quản lý.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-64

Chọn “Bộ phận” và “Nhân viên” để xem báo cáo từng nhân viên.

Tương tác khách hàng

Để vào “Báo cáo tương tác khách hàng”, chúng ta chọn “Báo cáo” -> “ Báo cáo khách hàng”.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-65

Note:

 • Mặc định sẽ có 3 trường: “Tên nhân viên”, “Loại nhân viên”, “Số bộ hồ sơ khách hàng”. Có thể thêm bớt các trạng thái ở mục “Cấu hình hồ sơ khách hàng” -> “Trạng thái hồ sơ”.
 • Mục “Export Excel” ở góc trên bên phải dùng để xuất báo cáo ra file Excel.
 • Nhân viên (Users) chỉ có thể xem thống kê mình. Trưởng bộ phận (Teamlead) sẽ xem được thống kê toàn bộ nhân viên mà mình quản lý.

Lịch sử cuộc gọi

Sau mỗi cuộc gọi, lịch sử cuộc gọi sẽ được lưu lại tại mục báo cáo.

hướng-dẫn-sử-dụng-CRM-diginext-66

Bấm nút play để nghe lại.

Note: Hiện chỉ đang lưu các cuộc gọi khi gọi từ CRM.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng hệ thống CRM DigiNext

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ CSKH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT

Hotline: (024) 888.55555 – Tổng đài: 19005055
Địa chỉ: Số 2 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Các câu hỏi về Tư vấn lắp đặt Hệ thống cấp không khí sạch của bạn?

Chúng tôi ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Messenser
Hotline
Sms
Back To Top